Condiţii generale de vânzare

Agenţia de turism Inter-Tour S.R.L., are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii turistice (excursii şi sejururi), interne şi internaţionale (licenţă tur-operator 467/1994). Prestarea serviciilor turistice se efectuează pe bază de contract în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 107/1999, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari şi completări prin Legea nr. 631/2001 şi a Ordinului Ministerului Turismului nr. 69/28.01.2003.

I. Dispoziţii generale

1. Agenţia comercializează pachete de servicii turistice în următoarele variante:

 1. servicii turistice la cererea clientului, care se referă la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitărilor turiştilor, denumite în continuare servicii la cerere;
 2. servicii turistice preorganizate de agenţia de turism şi puse la dispoziţie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, broşuri, pliante şi alte oferte, denumite în continuare servicii din oferta standard;
 3. servicii turistice interne, comercializate pe bază de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihnă şi/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihna şi/sau de tratament. Aceste servicii reprezintă un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.

Prezentele Condiţii generale de vânzare deţin prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum şi prevederi specifice fiecăreia dintre ele.

2. Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă şi/sau de tratament, precum şi oferta standard a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare fac parte integrantă din prezentul contract. Modelul bonului de comandă este întocmit conform Ordinului Ministerului Turismului nr. 69/28.01.2003.

II. Apariţia raporturilor contractuale

1. În cazul serviciilor la cerere şi al ofertei standard, acest contract se consideră încheiat în momentul în care călătorul a primit confirmarea scrisă a solicitării sale.

2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, contractul se consideră încheiat o dată cu plata integrală a preţului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

III. Obiectul contractului

1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevăzute la cap. I, în schimbul plătii preţului.

2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, oferte), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihna şi/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.

3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea Agenţiei.

IV. Preţul

1. Preţul contractului cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.

2. Preţul este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard şi pentru biletele de odihna şi/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.

3. Preţul contractului poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:

 1. costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
 2. redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de călătorie;
 3. cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

4. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

5. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, călătorul poate rezilia contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa imediat călătorului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.

V. Modalităţi de plată

Modalităţile de plată a preţului contractului sunt:

1. Avansul se plăteşte după cum urmează:

 1. în cazul serviciilor la cerere şi a celor din oferta standard turism intern, reprezintă 30% din preţul contractului, astfel cum este prevăzut în bonul de comanda;
 2. în cazul serviciilor externe, minimum 30% sau cel trecut pe bonul de comandă.

Avansul este reţinut de Agenţie cu titlu de penalităţi, în situaţia în care călătorul renunţă la contract din vina sa. În cazul în care conţinutul confirmării de servicii diferă de la cel al bonului de comandă, Agenţia va restitui imediat contravaloarea avansului încasat.

2. Plata finală a pachetului de servicii se face conform eşalonării prevazute în bonul de comanda, în cazul serviciilor la cerere şi al serviciilor din oferta standard, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de începerea serviciilor turistice;

3. În cazul serviciilor comercializate pe baza de bilete de odihnă şi/sau de tratament, Agenţia aplică sistemul de vânzare în rate, în baza acordului cu călătorul, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de începerea serviciilor turistice;

4. Plata finală pentru serviciile externe se efectuează conform bonului de comandă, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de începerea sejurului. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua în valuta specificată în contract sau în lei la cursul comercial Raiffeisen din ziua facturarii.

VI. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze călătorul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2. În cazul în care, dupa începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:

 1. să ofere călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 2. să restituie călătorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 3. în cazul în care nu pot fi oferite călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
 2. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.

În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datorează agenţiei de turism organizatoare, Agenţia are dreptul să cheme în garanţie agenţia de turism organizatoare pentru plata despăgubirilor datorate călătorului.

4. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris sau telefonic, călătorului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 1. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta călătorul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, călătorul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 3. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
 4. posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al călătorului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.

VII. Drepturile şi obligaţiile călătorului

1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevazute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa Agenţia. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, călătorul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

3.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. VI pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

 1. rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau
 2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.

3.2. în cazul în care călătorul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:

 1. să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
 2. să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
 3. să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

3.3. în toate cazurile menţionate călătorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. anularea s-a facut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat călătorul în scris, în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 2. anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările);
 3. anularea s-a facut din vina călătorului.

4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

Dacă călătorul, după achitarea şi confirmarea serviciilor, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are acte în regulă sau este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră;

În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, călătorul are obligaţia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei înscrise pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

7. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

8. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.

VIII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei la OMNIASIG VIG — str. Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, Bucureşti — seria I nr. 46838 emisă în data de 24.02.2017 valabilă până la data de 28.02.2018.

Condiţiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea călătorului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea călătorului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

2. În cazul în care călătorul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legatură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevazute la cap. X pct. 2.

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

6. Documentele justificative constau în:

 1. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;
 3. fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
 4. fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului şi alte documente justificative.

7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.

8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.

9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător.

10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către călător, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

IX. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care călătorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, termenul limită fără penalităţi este de 30 de zile înainte de plecare.

Pentru anulările sub acest termen, datoreaza Agenţiei penalizări după cum urmează:

 1. 30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 21-29 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16–20 de zile înainte de data plecării;
 3. 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, pentru retragerea din vina călătorului se aplică următoarele penalizări:

 1. dacă cererea de restituire se depune în orice moment după achitarea avansului şi până cel târziu cu 21 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egală cu contravaloarea comisionului Agenţiei cu T.V.A. aferentă;
 2. dacă cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 21 zile înainte de data începerii sejurului sau dacă călătorul nu se prezintă în staţiune la data înscrisă în bilet, penalizarea va fi de 100% din preţ ori din valoarea încasată până la acea dată de Agenţie;
 3. pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecar/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

X. Reclamaţii

1. În cazul în care călătorul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, călătorul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 15 zile calendaristice să comunice călătorului despăgubirile care i se cuvin în condiţiile prezentului contract.

XI. Dispoziţii finale

1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz;
 2. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
 3. cataloagele/ofertele agenţiei/site www.inter-tour.ro.

2. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, în cazul în care călătorul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.

Director General,
Nanescu Dumitru